Privacyverklaring

Brievenbus
Datum: 01-09-2018
NieuwsSprinter neemt de privacy van haar websitebezoekers en klanten serieus en verwerkt hun persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel en bewaartermijn

Voor het leveren van onze dienst sluiten wij met u een overeenkomst, waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben. Wij bewaren deze gegevens zolang als we ze nodig hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst. Daarna verwijderen we de gegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren (wettelijke bewaartermijn).
Voor dit doel verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens (naw-gegevens indien nodig), betaalgegevens en de correspondentie die we met u voeren.

NieuwsSprinter sluit een verwerkersovereenkomst met uw organisatie af wanneer zij namens u persoonsgegevens verwerkt. In deze overeenkomst wordt onder meer vastgelegd wat NieuwsSprinter met de door u verstrekte gegevens mag doen, hoe zij deze dient te beveiligen en wanneer zij deze dient te verwijderen.

De logfiles van onze websites (de zogenoemde server logfiles) houden rudimentaire informatie bij, zoals alle opgeroepen bestanden met datum, tijd, browser en ip-adres. Doel hiervan is het veilig en bereikbaar houden van de website, waar wij een legitiem belang bij hebben. De logfiles worden na 30 dagen (bewaartermijn) automatisch verwijderd.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van bezoekers, prospects of klanten aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienst, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of voor de aangifte van strafbare feiten.

Beveiliging

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens om ongeautoriseerde toegang en misbruik te beperken. Uw gegevens worden in de EU opgeslagen.

Privacyrechten

De AVG geeft u het recht:
  • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben.
  • Uitleg te krijgen hoe wij aan uw gegevens zijn gekomen (als u de gegevens niet zelf aan ons heeft verstrekt).
  • Fouten in uw gegevens te laten corrigeren.
  • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt of wij deze gegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.
  • Uw persoonsgegevens overgedragen te krijgen in xml-formaat (in door de AVG bepaalde gevallen).
  • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
Als u van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op via de hieronder vermelde contactgegevens.

Geen cookies

Deze website gebruikt geen cookies. Dat voorkomt privacy-issues and houdt deze privacyverklaring kort.

Klacht indienen

Klachten over de manier waarop Quodata met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in privacyverklaring

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld in verband met veranderingen in ons dienstenaanbod. Raadpleeg deze verklaring daarom met enige regelmaat.

Contactgegevens

Quodata
M. van den Berg
Krijgertje 2
5683 LD Best
E-mail: privacy@quodata.nl